Trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất như thế nào?

Các cá nhân, pháp nhân có thể có được quyền sử dụng đất bằng nhiều cách, trong đó có việc thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất. Đấu giá đất hay đấu giá quyền sử dụng đất là việc trả giá cạnh tranh nhất để có được đất. Việc này phải tuân thủ các quy định của pháp luật đất đai. Công ty Luật Thái An với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn luật đất đai, sẽ tư vấn về đấu giá quyền sử dụng đất dưới đây:

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

Cơ sở pháp lý điều chỉnh trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất là các văn bản pháp luật sau đây:

Bạn đang xem: đấu giá đất như thế nào

 • Luật Đất đai 2013;
 • Thông tư liên tịch 14/2015/TT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 04 năm 2015 quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

2. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất là gì?

Pháp luật quy định các trường hợp phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cũng như các trường hợp không phải thực hiện đấu giá.

===>>> Xem thêm: Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Điều kiện để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

Để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thì phải đáp ứng một số điều kiện:

 • Đất đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;
 • Đơn vị tổ chức đấu giá phải có phương án đấu giá được phê duyệt;
 • Điều kiện đối với các cá nhân và tổ chức tham gia đấu giá.
 • …..

===>>> Xem thêm: Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất là gì?

Thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất
Để có được đất, doanh nghiệp phải tham gia thực hiện đấu giá đất (đấu giá quyền sử dụng đất) – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

4. Chủ thể tổ chức thực hiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất là ai?

Tổ chức phát triển quỹ đất hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao tổ chức thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất là chủ thể tổ chức thực hiện đấu giá.

5. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá phải là tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản hoặc Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thành lập trong trường hợp đặc biệt. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất được thành lập để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp đặc biệt sau:

 • Giao đất, cho thuê đất đối với đất để thực hiện dự án có giá trị lớn. Giá trị ở đây được xác định là giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất trong bảng giá đất, cụ thể là:
  • từ 1.000 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương;
  • từ 300 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao;
  • từ 500 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại;
 • Giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư mà tại địa bàn giao đất không có tổ chức có chức năng đấu giá.
 • Giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã thuộc địa bàn miền núi cách trung tâm tỉnh lỵ từ 60 km trở lên mà tại địa bàn giao đất không có tổ chức có chức năng đấu giá.

Thành phần của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất gồm có:

 • Chủ tịch Hội đồng: đại diện lãnh đạo UBND cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc người được ủy quyền.
 • Các ủy viên: đại diện các cơ quan tài nguyên và môi trường, tài chính, tư pháp xây dựng cùng cấp, tổ chức khác liên quan.

6. Thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm những bước nào?

Đấu giá quyền sử dụng đất là một thủ tục hành chính Nhà nước nên việc tổ chức thực hiện phải thực hiện theo các bước cụ thể và đòi hỏi phải tuân thủ cao. Cơ quan tổ chức đấu giá không được phép bỏ qua một hay vài bước trong thủ tục này, trừ trường hợp thực hiện theo thủ tục rút gọn được phê chuẩn theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định.

Tham khảo: Bạn có sẵn sàng thanh toán bằng thẻ ATM tại siêu thị thay cho tiền mặt không?

Các bước thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất là:

Bước 1: Lập phương án đấu giá đất

Đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất là đối tượng đấu giá quyền sử dụng đất tiến hành lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND cùng cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đấu giá đất

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất gửi hồ sơ thửa đất đấu giá đến cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định sau đó được trình lên UBND cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất theo Khoản 1 Điều 7 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

Bước 3: Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất

UBND cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất theo Khoản 1 Điều 8 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

Bước 4: Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có) theo quy định của pháp luật và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt theo Khoản 1 Điều 8 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

Nguyên tắc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất theo mục đích sử dụng mới của thửa đất đấu giá; không được thấp hơn giá đất tại Bảng

Bước 5: Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đấtf lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo Điều 10 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

Bước 6: Thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất và giám sát cuộc bằng cách cử người đại diện giám sát việc thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo Điều 11 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

Bước 7: Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

Các công việc trong bước 7 được quy định tại Điều 12 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP như sau:

 • Đơn vị thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất bàn giao hồ sơ và biên bản kết quả thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất cho đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận tài liệu, Đơn vị tổ chức việc bán đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan tài nguyên môi trường để trình UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 8: Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Các công việc trong bước 8 được quy định tại Điều 13 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP như sau:

 • Cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá.
 • Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền lên cơ quan tài nguyên và môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 14 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

7. Tham gia thực hiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất như thế nào?

Xem thêm: Trái Tim Hồng Thấy Thuốc Hình Trái Tim Màu Hồng Là Thuốc Gì, Giúp Em Với

Làm thế nào để các tổ chức và cá nhân có thể tham gia vào cuộc đấu giá ? Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sẽ được tiếp cận thông tin về việc bán đấu giá được niêm yết tại trụ sở UBND xã, có thể nộp hồ sơ tham gia đấu giá, cụ thể là:

a. Niêm yết và thông báo trong thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất biết được thông tin buổi đấu giá quyền sử dụng đất thông qua văn bản niêm yết công khai, báo hoặc trang thông tin điện tử. Cụ thể:

 • Việc tổ chức thực hiện trong thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất phải được niêm yết tại trụ sở của tổ chức thực hiện việc bán trong thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, nơi tổ chức cuộc đấu giá và UBND cấp xã ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá theo Điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật đấu giá tài sản 2016.
 • Tổ chức thực hiện việc bán trong thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất phải thông báo công khai ít nhất 02 lần trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có quyền sử dụng đất đấu giá và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản; mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc theo Khoản 1 Điều 57 Luật đấu giá tài sản 2016.
 • Nếu tiến hành đấu giá theo thủ tục rút gọn thì việc thông báo phải thực hiện trước 15 ngày.

b. Nộp và nhận hồ sơ tham gia thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia thủ tục đấu giá bằng việc nộp hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước tới đơn vị thực hiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất.

Khoản tiền đặt trước do tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận, nhưng tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Phương thức thanh toán tiền đặt cọc:

 • Qua tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
 • Nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá tài sản ( khi tiền đặt cọc dưới 5 triệu đồng);
 • Bảo lãnh ngân hàng ( nếu có thỏa thuận).

Tổ chức thực hiện trong thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày.

Tổ chức thực hiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất chỉ được thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

Trên đây là phần tư vấn về thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất. Để được tư vấn chi tiết hơn và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp lý đất đai nhà ở – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

8. Dịch vụ luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp đất đai, nhà ở của Luật Thái An

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn về đất đai là rất khôn ngoan vì bạn sẽ hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình, từ đó biết cách xử lý đúng đắn trong các tình huống liên quan tới đất đai, nhà ở.

===>>> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn đất đai.

Trường hợp bạn có những khúc mắc, thậm chí là tranh chấp liên quan tới nhà ở, đất đai thì luật sư sẽ giúp bạn xử lý các trường hợp đó một cách chuyên nghiệp và có lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Đọc thêm: Tính năng mới

 • Giới thiệu tác giả
 • Bài viết mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *