Thủ tục bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty

Chủ tịch Hội đồng quản trị là một chức danh trong công ty cổ phần. Để bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh này cần tuân theo thủ tục nhất định.

Luật tư vấn P&P xin cung cấp tới khách hàng thủ tục bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty như sau:

Bạn đang xem: bầu chủ tịch hội đồng quản trị như thế nào

Cơ sở pháp lý

– Luật doanh nghiệp 2014

Chủ tịch hội đồng quản trị là ai?

– Chủ tịch Hội đồng quản trị là một chức danh chỉ có trong công ty cổ phần

– Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp sau:

+ Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác.

+ Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng quản trị

– Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

– Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

– Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;

– Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

– Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;

– Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Tham khảo: Cảm giác hết yêu một người là như thế nào? Biểu hiện ra sao? Có nên cố gắng tiếp tục

Điều kiện cần của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị là thành viên của Hội đồng quản trị nên Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng cần có các điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

– Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

– Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

– Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Chủ tịch hội đồng quản trị có nhất thiết là cổ đông công ty hay không?

– Theo quy định pháp luật, Chủ tịch hội đồng quản trị không nhất định phải là cổ đông công ty trừ khi Điều lệ công ty có quy định khác

Cách thức bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

– Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

Bãi nhiệm, miễn nhiệm là gì?

– Bãi nhiệm là việc cá nhân thôi giữ chức vụ do không hoàn thành nhiệm vụ, không đủ năng lực, do yêu cầu của nhiệm vụ hoặc theo đề nghị của cá nhân vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác

– Miễn nhiệm là: Buộc thôi giữ chức vụ do bầu cử trước khi hết nhiệm kỳ do vi phạm pháp luật, vi phạm về phẩm chất, đạo đức, không còn xứng đáng giữ chức vụ được giao.

Cơ sở để bãi nhiệm, miễn nhiệm

Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

– Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên của Hội đồng quản trị (như không đủ năng lực hành vi dân sự, không có trình độ chuyên môn kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty hoặc thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp …)

– Không còn là thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là không quá 5 năm. Sau khi hết nhiệm kỳ mà không được bầu lại làm thành viên Hội đồng quản trị thì cá nhân đó sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị cũng như tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị.

– Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợpbất khả kháng;

Xem thêm: Nguồn máy tính là gì? Tìm hiểu nguồn máy tính

– Có đơn từ chức;

– Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

Khi bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị có cần thay đổi người đại diện theo pháp luật không?

– Đối với công ty cổ phần, Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Do đó, nếu Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì sau khi bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng đồng nghĩa với việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và công ty cần thực hiện thủ tục thông báo thay đổi người đại diện với Phòng đăng ký kinh doanh. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, khách hàng có thể tham khảo tại đây

Thẩm quyền

Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Thủ tục

Việc bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị được thực hiện khi có Quyết định của Hội đồng quản trị. Nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định này sẽ được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

Công việc của chúng tôi

– Tư vấn các thủ tục, vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty

– Nhận tài liệu từ quý khách

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh

– Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

– Nhận kết quả và bàn giao bản gốc cho quý khách

Liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0847755599

Email: Lienheluattuvan@gmail.com

Tham khảo: Dịch vụ Chuyển tiền trong nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *